Agency

Information om ESA

6666 views 7 likes
ESA / ESA in your country / Sweden

Vad är ESA?

Europeiska rymdorganisationen, ESA, är Europas länk till rymden. Organisationens mål är att skapa och utveckla möjligheter för Europa i rymden och se till att investeringarna i rymdforskning gynnar européer.

ESA har 17 medlemsländer. Organisationen samordnar medlemsländernas ekonomiska och intellektuella resurser och kan därmed genomföra program och åtgärder som är mer omfattande än vad som hade varit möjligt för ett enskilt land.

Vad gör ESA?

ESA:s uppgift är att planera europeiska rymdprogram och sedan genomföra dem. Organisationen driver olika projekt för att få större kunskap om jorden och dess omedelbara omgivning i rymden, samt om solsystemet och universum. Målet är också att utveckla satellitbaserad teknik och främja den europeiska industrin. För att hela världen ska kunna dra nytta av rymdforskningen arbetar ESA även i nära samarbete med rymdorganisationer utanför Europa.

Vilka länder tillhör ESA?

ESA:s 17 medlemsländer är Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien. Kanada, Ungern och Tjeckien deltar dessutom i vissa projekt enligt särskilda samarbetsavtal.

Av listan framgår att alla medlemsländer i EU inte är medlemmar i ESA och att alla ESA-medlemmar inte heller är med i EU. ESA har ingått ett ramavtal med EU och har därför en nära anknytning till unionen, men är en fullt oberoende organisation. EU och ESA driver en gemensam europeisk rymdpolitik och har även en gemensam europeisk rymdstrategi.

Paris, Frankrike - MERIS, 14:e juli 2003
Paris, Frankrike - MERIS, 14:e juli 2003

Var finns ESA?

ESA:s huvudkontor ligger i Paris. Här beslutar organisationen om olika program och riktlinjer. ESA har även andra kontor med olika ansvarsområden runtom i Europa.

 

  • ESTEC står för European Space Research and Technology Centre. Det är på ESTEC som större delen av ESA:s design och utveckling av rymdfarkoster och rymdteknik sker. Centret ligger i Noordwijk i Holland.
  • ESOC, European Space Operations Centre, ansvarar för kontrollen av ESA-satelliter i omloppsbana. ESOC ligger i Darmstadt i Tyskland.
  • På EAC, European Astronauts Centre, tränas astronauter inför framtida uppdrag. Centret ligger i Köln i Tyskland.
  • ESRIN står för European Space Research Institute och ligger i Frascati, nära Rom i Italien. ESRIN ansvarar för att samla in, bevara och förmedla satellitdata till ESA:s samarbetspartners och fungerar också som ESA:s center för informationsteknik.

ESA har även samarbetskontor i Belgien, USA och Ryssland, en uppskjutningsbas i Franska Guyana, samt mark- och kontrollstationer i olika delar av världen.

Kontrollrum på ESOC, Darmstadt, Tyskland
Kontrollrum på ESOC, Darmstadt, Tyskland

Hur många anställda har ESA?

År 2003 arbetade omkring 1 920 personer för ESA. Den högkvalificerade personalen kommer från samtliga medlemsländer och består av forskare, ingenjörer, specialister på informationsteknik och administrationsansvariga.

Hur finansieras ESA?

ESA:s obligatoriska verksamhetsområden (rymdforskningsprogrammen och den allmänna budgeten) finansieras av alla ESA:s medlemsländer. Ländernas BNP avgör hur stort respektive lands bidrag ska vara. ESA driver även ett antal valfria program. Varje land får då avgöra i vilka av dessa program som de vill delta och hur mycket de vill bidra med.

Hur stor är ESA:s budget?

ESA:s budget för 2006 uppskattas till 2 904 miljoner euro. ESA skriver kontrakt med olika industrier i medlemsländerna och investerar på så vis en summa som mer eller mindre motsvarar landets bidrag till organisationen.

Hur mycket betalar den enskilde européen till ESA?

Rymdinvesteringarna per capita är mycket låga i Europa. För att finansiera utgifterna för rymdverksamhet betalar en medborgare i ett ESA-land skatt som motsvarar priset på en biobiljett. I USA är investeringarna i civil rymdverksamhet nära fyra gånger så höga.

Hur styrs ESA?

ESA:s råd är organisationens styrande organ. Rådet bidrar med grundläggande riktlinjer som ESA använder sig av för att utveckla det europeiska rymdprogrammet. Varje medlemsland finns representerat i rådet och har en röst, oavsett landets storlek och ekonomiska bidrag.

ESA:s generaldirektör väljs av rådet vart fjärde år. Varje forskningsområde har ett direktorat som rapporterar till generaldirektören. ESA:s nuvarande generaldirektör heter Jean-Jacques Dordain.

ESA:s adress
European Space Agency
8-10 rue Mario Nikis
75738 Paris
Cedex 15
Frankrike
Kommunikationsavdelningen
Tel: + 33 1 5369 7155
Fax: + 33 1 5369 7690 Senast uppdaterad 1 april 2004

Related Links