Poklesy půdy v Toskánsku
Agency

Monitorování pohybů zemského pokryvu

15/05/2019 44 views 2 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Sledování poklesu zemského pokryvu má zásadní význam pro oblasti s malou nadmořskou výškou, ale také pro regiony náchylné k nestabilitě půdy.

Pokles zemského pokryvu je snížení nebo rovnou propad povrch, a to díky změnám probíhajícím v podzemí. K poklesu dochází obvykle díky nadměrnému využívání podpovrchových vod, v důsledku těžební činnosti, přirozené konsolidace sedimentů nebo rychlé urbanizace.

Jde o zásadní hrozbu, a to jak v městských, tak i v zemědělských oblastech. Postupný pokles může způsobit poškozování budov, propady domů, trhliny v silnicích a může mít zásadní dopad na životní prostředí i ekonomiku. Pro podporu projektů rozvoje měst a vyhodnocování s tím souvisejících rizik je tak monitorování poklesů nezbytné.

Společně s Benátskou oblastí a regionem Emilia Romagna v Itálii představuje Toskánsko zajímavé místo k analýze. Hned několik měst – jako je třeba Pistoia – je zasaženo poklesem zemského pokryvu.

Konvenční techniky sledování a monitorování tohoto tichého nebezpečí, včetně opakovaného měření optického nebo hladiny podzemní vody, je velmi obtížné provádět dlouhodobě. Za použití radarových dat získaných misí Sentinel-1 systému Copernicus ovšem mohou být vytvořené mapy deformace zemského pokryvu, čímž vznikne regionální monitorovací systém.

Tyto mapy mohou být užitečné při analyzování fenoménu minulých posuvů v Toskánsku v uplynulých letech, stejně jako při vyhledávání místních nestabilních oblastí. Informace jsou pak rutinně posílané místním autoritám zodpovědným za řízení praktik spojených s georiziky.

Pokles zemského pokryvu ve městě Pistoia
Pokles zemského pokryvu ve městě Pistoia

Projekt probíhá pod vedením Florentské univerzity, která zastupuje italské Ministerstvo civilní obrany. Dále pak pod záštitou regionální toskánské vlády a společnosti TRE ALTAMIRA, které poskytuje měření posunů zemského pokryvu a mapové služby z družicových radarových dat na globální úrovni.

Ředitel TRE ALTAMIRA Alessandro Ferretti komentuje: „Díky družici Sentinel-1 systému Copernicus se mění průmyslové paradigma techniky SAR (Synthetic Aperture Radar – pozn. překladatele) z ‘mapování’ na ‘monitorování’. Toskánsko je prvním italským regionem, který z toho profituje.“

Profesor Nicola Casagli z Florentské univerzity dodává: „Družicová data, která jsou získávána během krátce po sobě jdoucích přeletů a která jsou rychle zpracována, se mohou podílet na detekci změn v deformacích zemského pokryvu. Mohou se tak stát zdrojem dat pro náš systém podpory rozhodování při řízení hydrogeologických rizik.“

Radarové snímky, které třeba radar SAR družic Sentinel-1 v pásmu C získává s centimetrovou přesností, jsou nejlepším způsobem sledování poklesu zemského povrchu a strukturálních poškození napříč širokými oblastmi.

Kromě toho, že zajišťují neustálý tok informací o pohybech z regionálního hlediska, jsou nové snímky z družic Sentinel-1 automaticky nahrávané do již existujících archivů. To dovoluje pravidelně generovat a aktualizovat mapy deformací zemského pokryvu.