Jason-2 ska studera variationer i havsytans nivå.
Agency

Jason-2 håller koll på haven

28/08/2008 320 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Sweden

Jordobservationssatelliten Jason-2 har nu snurrat runt jorden i två månader. Kalibreringen av instrumenten går bra, och satelliten har börjat lämna data till meteorologer och klimatforskare, bland annat på svenska SMHI.

Jason-2 ska studera havsytan. På så sätt hjälper den meteorologer och oceanografer att förstå hur oceanernas strömmar rör sig och hur klimatet fungerar. SMHI är en av de organisationer som använder data från satelliten. Sverige har deltagit även på konstruktörssidan, där Saab Space varit med och gjort datorsystemet.

Jason-2 drivs i samverkan mellan EUMETSAT, franska rymdorganisationen CNES och amerikanska NASA och NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). EUMETSAT är en europeisk samarbetsorganisation som arbetar med att skicka upp och utnyttja data från meteorologiska satelliter. ESA har sedan länge ett omfattande samarbete med EUMETSAT.

Radar mäter havsytan

Jason-2 går i sina systerfarkosters fotspår.
Jason-2 går i sina systerfarkosters fotspår.

Huvudinstrument på Jason-2 är en radar som mäter havsytans höjd. Med den kan satelliten mäta vattenytans nivå på någon centimeter när. Mätningar över en längre tid ger sammantaget en exakthet på millimeternivå. Satelliten kommer huvudsakligen att mäta havsytans höjd.

– Men Jason 2 kommer även att kunna mäta nivån på floder andra vattenytor, säger Lars Nordfeldt på Saab Space.

Genom att exakt mäta vattenytans höjd skapar man en analys av strömmar, temperatur och salthalt som är utgångsvärden för den prognos för havet som kan beräknas tillsammans med den meteorologiska prognosen. Forskare kan studera hur vågor bildas och fortplantar sig när det blåser och som ett resultat av tidvatten, hur strömmar, virvlar och varma områden i haven rör sig.

Satelliten har också tre mikrovågsmätare som mäter vatten och vattenånga i atmosfären, data som används för att korrigera radarsignalerna.

Viktig för att förutsäga El Niño

Ett av de viktigaste syftena med mätningarna är att fastställa trenden i havsnivån – hur mycket havsytan stiger, vilket är en mycket viktig indikator för hur snabbt klimatförändringarna går.

Med hjälp av mätningar av havsnivåerna kan forskarna bättre förstå havens energiinnehåll och vattnets påverkan på atmosfären. Information om havsytans variationer är fundamental även inom oceanografin för att bedöma cirkulation, strömmar och vågor.

Ett fenomen som Jason-2 kommer att hjälpa till att spåra är El Niño/La Niña. El Niño är ett av de kraftfullaste naturfenomen som existerar och påverkar stora delar av världen, och är en av de stora pusselbitarna i det globala klimatet.

Jason-data viktiga för världsekonomin

Jason-2:s föregångare Topex/Poseidon mätte upp den starkaste El Niño på  ett århundrade.
Jason-2:s föregångare Topex/Poseidon mätte upp den starkaste El Niño på ett århundrade.

För meteorologerna ger Jason-2 viktiga data för långtidsprognoser. Långtidsprognoser för meteorologer är inte de veckoprognoser vi ser på TV eller i dagstidningarna, utan månads- eller säsongsprognoser.

– Prognoser på den tidsskalan måste ha med större delar av klimatsystemet än kortare prognoser. Vindar påverkar havet och havsytans temperatur påverkar atmosfären. Detta sätter spår i vädersystemen, säger Erik Liljas, meteorolog och ansvarig för satellitinformation på SMHI. Dessa långa väderprognoser är viktiga för att varna om exempelvis torka, översvämningar och orkanaktivitet.

– Detta är händelser som påverkar exempelvis priset på mat och energi, så de kan ha väldigt stora ekonomiska effekter, fortsätter Erik Liljas.

SMHI har också nytta av Jason-2 när det gäller fartygsvägledning. Med de höga priserna på drivmedel för fartyg på världshaven är det viktigt med riktig information om vågor, vind och strömmar i havsytan. Jason-2 bidrar här i kvaliteten i analyser och prognoser så att fartyg kan optimera rutter och så att de bättre kan beräkna när de kommer till sina destinationer.

SMHI funderar på att börja gå ut med längre prognoser på sin egen webbsida.

– På så sätt kan allmänheten också få tillgodo information från Jason-2.

Kontinuiteten viktig

Genom att mäta höjden på havsytan går det att se varma områden som kan  ge kraft åt orkaner, som här i Mexikanska golfen.
Genom att mäta höjden på havsytan går det att se varma områden som kan ge kraft åt orkaner, som här i Mexikanska golfen.

Jason-2 ligger i en bana på 1 336 kilometers höjd och går i sin systerfarkost Jason-1:s fotspår. Bokstavligen. Den ligger nämligen en knapp minut efter Jason-1 i samma bana.

Skälet är att det då blir lättare att använda Jason-1 för att kalibrera instrumenten på Jason-2. Det är nödvändigt att finkalibrera instrumenten för att det ska gå att fortsätta på den långa dataserie man har, via Jason-1 och dess föregångare Topex/Poseidon. Dataserien sträcker sig nu över 15 år.

– Det har varit viktigt när man planerat för nästa satellit att likheterna är så stora som möjligt för att kunna följa upp resultaten klimatologiskt, säger Erik Lijas. Det är viktigt med kontinuitet.

Kalibreringen håller man nu på med, och det har hittills gått utmärkt, och Jason-2 har redan börjat leverera operativa data.

Jason-2 är det första steget i en internationella satsning på att mäta havsytan över hela globen under en tjugoårsperiod. Satsningen går under namnet Ocean and Surface Topography Mission, OSTM, och ska pågå i tjugo år, där Jason-2 ska tjänstgöra under de första fem.

Liksom sin föregångare Jason-1 är Jason-2 byggd på en plattform som kallas Proteus. Saab Space har utvecklat och tillverkat det centrala elektroniksystemet till Proteus. Antenner från Saab Space sköter även kommunikationen med markstationerna.