Space Connection:
de Benelux in de ruimte

10 november 2003

Het tijdschrift Space Connection van het Federaal Wetenschapsbeleid wordt vier keer per jaar gepubliceerd en besteedt aandacht aan de ontwikkelingen in de ruimtevaart, in het bijzonder in Europa. In het jongste nummer staat een speciaal dossier over ruimteonderzoek in de landen van de Benelux.

België, Nederland en Luxemburg worden in het dossier beschreven als een dynamisch Europees trio in de ruimte. Het dossier verklaart vanuit een historische achtergrond de verschillende motivaties voor de landen van de Benelux op het vlak van ruimteonderzoek en ruimtetechnologie.

BElgië

De Belgische politici zagen al heel vlug in welke mogelijkheden de ruimtevaart te bieden heeft. De inspanningen van onderzoekers (wetenschappelijke apparatuur, technologische toepassingen) en de industrie (lanceerraketten, ruimtevaartsystemen) voor deze nieuwe wereld werden ondersteund.

Op die manier werd België het "kleinste van de grote of de grootste van de kleine ruimtevaartlanden van Europa” door het Europees ruimtevaartagentschap ESA als zijn ruimtevaartorganisatie te beschouwen.

NEderland

In Nederland stimuleerden de astrofysica, milieuproblemen, de verschijnselen die zich voordoen in microzwaartekracht en ESA-vestiging European Space Resarch & Technology Centre (ESTEC) in Noordwijk de creativiteit van onderzoekers en ontstond een technologische knowhow.

Zo openden de satellieten ANS en IRAS, beide ontworpen en gebouwd in Nederland, in de jaren ’70 en ’80 nieuwe perspectieven bij de waarneming van het heelal.

LUXemburg

Luxemburg van zijn kant heeft noch astro-, noch kosmonauten maar herbergt wel de belangrijkste uitbater van satellieten voor telecommunicatie in de wereld. SES Global exploiteert een dertigtal geostationaire satellieten (Astra, Americom) die de hele wereld bestrijken.

Creativiteit en dynamisme

Het 42ste nummer van Space Connection bevat een tabel waarin zakencijfers en werkgelegenheid op het vlak van de ruimtevaart in de Benelux worden vergeleken, een lijst van de belangrijkste bedrijven en organisaties die zich met ruimteonderzoek in België bezighouden, een vergelijkende chronologische tabel van de belangrijkste gebeurtenissen en van de lanceringen van satellieten van de drie landen.

Duidelijk is dat het Benelux-trio getuigt van de nodige creativiteit en dynamisme op een ogenblik dat de Europese Unie een nieuwe impuls wil geven aan een ruimtevaartprogramma ten dienste van haar burgers.

Hoe Space Connection ontvangen?

Space Connection is op eenvoudige aanvraag gratis verkrijgbaar bij

Cel e-informatie
POD Wetenschapsbeleid
Wetenschapsstraat 8
1000 Brussel

ofwel via e-mail dhae@belspo.be
ofwel via het internet te downloaden op de website www.belspo.be van het Federaal Wetenschapsbeleid.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.