ESA på klimatoppmøtet i Cancun

Caption: Satellittdata sentralt for klimaforskning
1 desember 2010

FNs klimatoppmøte for 2010 er i gang i Cancun i Mexico. Konferansen har deltakere fra 194 land. ESA er med på toppmøtet, og viser hvordan satellitter gir ny og viktig kunnskap om klima og miljø.

Årets klimatoppmøte fokuserer på hvordan vi skal klare å redusere karbonutslipp slik at den globale gjennomsnittstemperaturen ikke øker med mer enn 2 grader Celsius.

Et annet hett tema er programmet for reduksjon av avskoging, Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD+).

Programmet skal blant annet bruke satellittdata av skog til å holde øye med den livsviktige biomassen. Tiltaket er et samarbeid mellom land både i nord og sør for å balansere verdens karbonutslipp.

ESAs Klimainitiativ

Caption: CO2 er hovedtema

ESA deltar på klimatoppmøtet for å gi forhandlere og forskere de aller ferskeste nyhetene om hvordan satellittobservasjon øker kunnskap om klimaet. ESAs Klimainitiativ (Climate Change Initiative) skal levere data over lang tid for å hjelpe forskerne til å forstå klimaet bedre.

Klimaet på jorda er et komplekst system som består av mange ulike faktorer som virker inn på hverandre. Ingen av faktorene kan forstås alene. For å få et riktig bilde av det som skjer må kunnskap om alle klimavariablene kombineres.

Ved å bruke nye datasett i klimamodellene, kan forskerne simulere fortiden, forstå det som skjer i dag og forbedre modellene over fremtidens klima.

Lange og kontinuerlige data

Caption: Skog og biomasse

ESAs Klimainitiativ vil kombinere satellittdata fra tre tiår tilbake med observasjoner fra de aller nyeste satellittene. Det vil gi konsistente og langvarige datasett for flere essensielle klimavariabler, som havnivå, isareal, istykkelse, overflatetemperatur og vegetasjonsdekke.

Disse dataene vil være gratis tilgjengelig for forskere og klimamodellerere over hele verden.

Slike data er også en del av det internasjonale samarbeidet Global Climate Observing System (GCOS). Dette samarbeidet støtter FNs konferanse for klimaendringer (UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) og bidrar med kunnskap til konferansens klimapanel.

Klimasatellitter for de neste 30 år

ESA har stand på klimakonferansen i Cancun, og holder egen minikonferanse 2. desember. Der vil ledende klimaforskere gi eksempler på hvordan essensielle klimavariabler fra satellitt brukes for å utvikle og validere klimamodeller.

Minikonferansen vil også vise hvordan verdens romorganisasjoner samarbeider for å levere klimadata. ESAs Klimainitiativ vil også vise frem ESAs jordobservasjonsprogram, Living Planet Programme, og dets to tiår med observasjoner fra ERS-, Envisat-, Earth Explorer-satellittene, samt det nye GMES-programmet (Global Monitoring for Environment and Security).

GMES vil sørge for at en konstellasjon av ulike satellitter kontinuerlig måler 24 av de 44 mest essensielle klimavariablene over de neste 30 år.

Norge med i ESAs Klimainitiativ

Flere norske forskere og prosjekter er med i ESAs Klimainitiativ.

- De norske forskerne er involvert i prosjekter innen blant annet breovervåking, aerosoler i atmosfæren, havnivå, havtemperatur, og havfarge, sier Dag Anders Moldestad, seniorrådgiver i jordobservasjon ved Norsk Romsenter. Han er selv medlem av gruppen som gir dataoperasjonelle og vitenskapelige råd til Klimainitiativet. Norsk forskning og industri er også involvert i det kommende GMES-programmet.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.