Håp for skog og klima

Skog i Kamerun
22 desember 2010

På klimatoppmøtet i Cancun ble deltakerne enige om en pakke for å opprette et eget klimafond, overføre teknologi til utviklingsland og redusere klimagasser ved å bevare verdens skogområder.

Flere land var villige til å redusere sine utslipp av drivhusgasser. Men det er ikke nok til å unngå at den globale gjennomsnittstemperaturen vil øke med mer enn 2 grader Celsius.

Likevel betyr årets klimatoppmøte et håp for verdens skogområder og klima.

ESA og bevaring av skog

Kameruns delegater

I løpet av de siste fem årene har ESAs gruppe for skogovervåking innen GMES-samarbeidet (Global Monitoring for Environment and Security) jobbet sammen med myndighetene i Kamerun, Bolivia, Kongo og Gabon.

Samarbeidet skal sørge for at skogdekket blir holdt øye med av satellitter for å unngå at skogen ødelegges eller forringes. Disse prosjektene er en del av FN-programmet REDD+ (Reducing Emissions by avoiding Deforestation and Degradation).

Flere pilotprosjekter i Afrika

Feltarbeid i Kamerun

I Cancun viste representanter fra Kamerun frem resultatene av et av pilotprosjektene i REDD+. I Kamerun er forringelse av skog et større problem enn avskoging.

Satellittkart av skogdekke ble kombinert med feltdata for å etablere referanseverdier for utslipp og demonstrerte nytten av satellittovervåking i REDD+.

En nøkkelfaktor i prosjektets suksess har vært utvekslingen av kunnskap mellom forskergrupper fra Kamerun og Bolivia.

Også ministeren som representerte Kongo i Cancun bifalt bruken av satellittdata i REDD+-prosjekter i Kongo. Han pekte også på hvor viktig det er å lære og bygge opp lokal kunnskap innen feltet.

Regjeringen i Gabon samarbeider med Frankrike og Brasil for å etablere et nasjonalt byrå som skal bruke satellittobservasjoner for å holde øye med endringer både av skogdekke og av mengden karbon som lagres i skogen i Gabon og i Kongo-bassenget.

Satellitter er sentrale for skogovervåking

Sentinel-2
Sentinel-2

Disse punktene fra Cancun viser hvor viktig satellittobservasjoner av verdens skoger er for å gjøre det mulig for utviklingsland å innføre ny politikk for å bevare den livsviktige skogen.

ESA jobber sammen med andre romorganisasjoner for å lette tilgjengeligheten av skogdata fra satellitter gjennom GMES-samarbeidet og dets Karbonsporingsinitiativ.

I nær fremtid vil ESAs GMES-satellitt, Sentinel-2, sørge for at globale observasjoner i høy kvalitet av skogdekke vil være tilgjengelig i lang tid fremover.

Sentinel-2 skal etter planen skytes opp i 2013. Satellitten vil være i operasjon i 15 til 20 år.

ESAs medlemsland har blitt enige om at tilgangen til dataene fra Sentinel-satellittene skal være åpen og gratis. Dette for å sikre en åpen og gjennomsiktig adgang til systematisk overvåking av tropisk skog for alle land.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.