Norsk ESA-prosjekt gjør arktiske farvann tryggere

I 2007 var issmeltingen i Arktis så stor at Nordvestpassasjen var isfri på sommeren.
1 september 2008

Et nytt, norsk ESA-prosjekt skal oppdatere, utvide og sammenfatte data fra satellitter for å kunne se skip, is og isfjell i Arktis bedre.

For å unngå is i polare farvann, må skip vite hvor iskanten, isflak og isfjell befinner seg. Det er ikke alltid at skipsradarer og bakkebaserte observasjonsmetoder kan oppdage denne isen.

Flere ulike satellitter har evnen til å se forskjell på is og hav i polare strøk. Men dataene fra disse satellittene er ennå ikke sammenfattet og kan være vanskelig å bruke.

Isovervåking og datatjeneste

Det norske prosjektet Integrated EO based monitoring services for the Arctic region (IMAR) skal utvikle en tjeneste som vil gjøre det lettere å spore is og bruke isdata fra satellitter.

IMAR er finansiert av ESA og programmet for støtte til industri og tjenesteutvikling (GSTP). Norge supplerer prosjektet via midler bevilget til ESA fra Norsk Romsenter.

Vi ønsker å forbedre metodene for overvåking av skip til havs, iskanten og flytende isfjell, og undersøker også mulighetene for å kunne spore isfjell og skip over tid, sier leder for prosjektet, Tony Bauna ved Kongsberg Satellite Services.

Informasjon fra satellitter

Satellittstasjonen på Svalbard vil være en del av den nye isovervåkingstjenesten.

Prosjektet skal blant annet bruke data fra ESAs store jordobservasjonssatellitt, Envisat-1, og de canadiske radarsatellittene Radarsat-1 og Radarsat-2.

Disse satellittene dekker arktiske strøk godt, med mange passeringer i døgnet. Radarsatellitter er spesielt godt egnet til dette arbeidet, blant annet fordi de ser gjennom skyer og kan levere data uansett vær, årstid eller lysforhold.

Data fra andre satellitter, som de fremtidige europeiske jordobservasjonssatellittene i Sentinel-serien, vurderes også til prosjektet.

Lettere og mer effektivt

Det nye prosjektet baserer seg på tjenester innenfor skipsdeteksjon og isovervåking i arktiske strøk som har blitt utviklet tidligere. Blant annet vil KSAT benytte sine bakkestasjoner på Svalbard og i Tromsø for nedlasting av data til den nye tjenesten.

Gjennom IMAR vil data fra de ulike satellittene bli oppdatert, utvidet og sammenfattet. Satellittdataene vil bli lagt sammen i et brukergrensesnitt som skal være både enkelt og effektivt og gi god oversikt.

Potensielle brukere av den nye isovervåkingstjenesten er alle som opererer skip i arktiske farvann. For eksempel oljeselskaper, rederier, kystvakt, marine, forskningsinstitusjoner og offentlige institusjoner.

IMAR håper at den nye isovervåkingstjenesten også vil få internasjonale brukere.

Gode ringvirkninger

Den kommende Sentinel-1 er en av satellittene som vurderes til IMAR-prosjektet.

Norge har lenge vært ledende på is- og skipsdeteksjon i arktiske farvann, sier Rune Eriksen, seksjonssjef for industrikoordinering ved Norsk Romsenter.

Det var derfor naturlig at Norge tok det europeiske initiativet til å utvikle en forbedret tjeneste for isovervåking i nordområdene.

Norge ønsker også å markere seg sterkere både i Arktis og Antarktis. Det nye prosjektet stemmer helt overens med disse planene.

I takt med issmeltingen i Arktis, vil skipstrafikken i polområdene øke, sier Eriksen. En effektiv overvåking av isen i Arktis vil bare bli viktigere og viktigere.

Vi tror derfor at det nye prosjektet vil få gode ringvirkninger industrielt når det står ferdig, avslutter Eriksen.

IMAR er et samarbeidsprosjekt mellom blant andre Kongsberg Satellite Services, ESA, Norsk Romsenter, Forsvarets Forskningsinstitutt, Norsk Polarinstitutt, Norut Tromsø og Kongsberg Spacetec.

Kontakt:

Tony Bauna – prosjektleder for IMAR ved Kongsberg Satellite Services – 77600250

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.