SatHav-programmet skal stimulere bruken av satellittdata for marine tjenester

Satellittdata for marine tjenester
27 mai 2003

Norge forvalter et havområde på 2 millioner kvadratkilometer, syv ganger større enn fastlandet. Kontroll og overvåkning av dette havområdet er en viktig og ressurskrevende oppgave.

Regjeringen har i den forbindelse satt i gang arbeidet med tiltak som skal styrke overvåkning og kontroll, med vekt på sikkerhet og beredskap langs kysten og i de nordlige havområdene. Tiltakene beskrives i Stortingsmelding nr. 12 (2001-2002) ”Rent og rikt hav”, dessuten i en egen handlingsplan for økt sikkerhet og beredskap langs kysten. Det tas sikte på at en helhetlig forvaltningsplan skal ferdigstilles i 2004/2005. Erfaringene fra dette arbeidet skal benyttes i et videre arbeid med forvaltningsplaner for andre norske kyst- og havområder.

Behov som dekkes er knyttet til meteorologi, oseanografi, maritim trafikkontroll, vannmasseovervåkning (inklusive forurensning og algeblomstring), kartlegging av isforhold, sikring av biologisk mangfold, biologisk produksjon, klimastudier og klimaendringer pluss etablering av nasjonale nøkkeltall for miljø.

Mange aktører

Oppgavene involverer flere nasjonale brukere og etater, både gjennom et overordnet ansvar og praktisk gjennomføring: Kystverket har ansvaret for statlig beredskap med hensyn på akutt forurensning. SFT driver en langtids-overvåkning av vannkvalitet langs kysten i tillegg til definering og oppfølgning av nasjonale nøkkeltall. Havforskningsinstituttet er ansvarlig for bestandsforvaltning av kommersielle marine arter og Kystvakten for overvåkning av fiskebåter på fiskefeltene. Meteorologisk institutt sørger for den nasjonale istjenesten, Kystverket for maritim trafikkontroll. Forsvaret har ansvaret for bevoktningen av EU´s yttergrense i henhold til Schengen-avtalen, og Norsk Polarinstitutt samordner overvåkningen av havklima i polarområdene.

Satellitter – et verdifullt redskap

I liten grad er oppgavene koordinert for bruk av satellittbaserte tjenester. Her er det utvilsomt et betydelig behov.

Norsk romsenter har derfor tatt initiativ til SatHav, et program som skal stimulere til og koordinere en nasjonal innsats for å sikre offentlige brukere muligheten av å utnytte satellittdata for maritime tjenester på en kostnadseffektiv måte. Programmet, med en tidsramme på på 2003-2005, er en integrert del av Norsk Romsenters Strategi for Operasjonell Jordobservasjon for perioden 2002-2012. Det ledes av et Programråd.

”Ved en koordinert, nasjonal basisbehandling av data, kan det offentlige Norge få bedre og rimeligere tilgang enn om hver enkelt bruker kjøper data hver for seg”, sier Guro Dahle Strøm, prosjektleder ved Norsk Romsenter. ”Et felles konsept basert på flerbruk av de samme satellittdata vil gjøre satellittinformasjon til en ny og komplementær kilde for ulike overvåkningsprogrammer i et helt annet omfang enn det som har vært mulig til nå”.

I tillegg til ressurser fra brukere og samarbeidspartnere vil Norsk Romsenter sørge for at programmet og arbeidsoppgavene finansieres for å sikre gjennomføringen.

I samråd med Programrådet er det prioritert fem arbeidsoppgaver innenfor et flerbrukskonsept som skal påbegynnes i 2003:

  • Overvåkning av oljeforurensning
  • Kartlegging/overvåkning/varsling av is
  • Overvåkning av skipstrafikk for suverenitetshevdelse, beredskap og sikkerhet
  • Overvåkning av vannmasser
  • Teknisk/organisatorisk utvikling av flerbrukskonseptet

Arbeidet skal bidra til å etablere operasjonell bruk av satellittdata, dessuten utvikle og/eller forbedre spesifikke informasjonsprodukter.

Det etableres én styringsgruppe for alle fem arbeidsoppgaver. Gruppen skal ha representanter for ledelse hos brukerne, det vil si Fiskeridirektoratet, Forsvaret, Kystverket, Meteorologisk institutt, Norsk Polarinstitutt og SFT. I tillegg vil Norsk Romsenter være representert.

Aktuelle satellitter

Radarsatellitter er de mest relevante, men også optiske satellitter kan benyttes i maritim overvåkning, både på selvstendig grunnlag og som supplement.

De mest aktuelle radarsatellittene i dag er ESA´s ERS-2 og Canadas Radarsat 1. ESA´s Envisat forventes å bli operativ i nær fremtid, mens Canada planlegger oppskytning av Radarsat 2 i 2005. Norge har ved avtaler sikret seg tilnærmet ubegrenset tilgang til Radarsat 2 data over våre havområder.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Prosjektleder Guro Dahle Strøm
Norsk Romsenter
Telefon: 22511824
Fax: 22511801

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.