Telemedisin via satellitt – veien fremover

Telemedicine allows patients to be 'visited' in their own homes
19 juli 2004

ESA er ett skritt nærmere å etablere et program for telemedisin via satellitt takket være et konstruktivt møte med telemedisineksperter som nylig ble avholdt ved ESRIN.

European Space Research Institute (ESRIN) var vertskap for et éndags symposium for å oppsummere arbeidet som er utført siden det forrige møtet for ett år siden og for åplanlegge fortsettelsen. Representanter fra WHO og bransjen samt leger og administratorer fra helsesektoren deltok på møtet. Dette samsvarer med ESAs retningslinjer om å involvere sluttbrukere og andre interessenter helt fra starten. Claudio Mastracci, spesialrådgiver for ESAs generaldirektør, minnet møtedeltakerne om at «ESA er i lyttemodus.»

ESAs vekt på sluttbrukerne avspeiler seg også i sammensetningen av arbeidsgruppen. Nesten alle medlemmene er direkte involvert i helsesktoren. I ett år har de arbeidet med å legge grunnlaget for ESA-programmet for telemedisin via satellitt. Møtedeltakerne og medlemmene i arbeidsgruppen diskuterte de åtte satsningsområdene innen telemedisin:

  • Samordning av helsetjenester
  • Tjenester for allmennheten
  • Hjemmehelsetjenester
  • Mobilitet
  • Tidlig varsling av miljøbetingede helseproblemer
  • eHealth-opplæring
  • Mulighetene innen eHealth og telemedisin via satellitt

Telemedisin i praksis

Flere telemedisinprosjekter er allerede i full gang i ulike land. Dagen ble blant annet brukt til en presentasjon av to ESA-finansierte prosjekter der satellittkommunikasjon benyttes. Ett av disse var et kanadisk hjemmesykepleieprosjekt. Ved hjelp av et fjernsynsapparat og et trådløst helseovervåkingssystem kan sykepleiere overvåke pasientenes helse fra kontoret sitt eller til og med hjemmefra.

Resultatene så langt viser at sykepleiere på denne måten er i stand til å «besøke» 16 til 20 pasienter per dag i stedet for de 6 til 8 hjemmebesøkene de rakk tidligere. I tillegg blir denne løsningen billigere fordi man sparer reisekostnader, og sykepleierne slipper en del papirarbeid fordi informasjonen overføres elektronisk fra pasientene.

Det innebærer også fordeler for pasientene, spesielt dem som bor avsides, fordi de ikke lenger trenger å reise bort for å benytte seg av helsetjenester. Mer effektiv overvåking har også redusert antall innleggelser på sykehus.

Det andre prosjektet som ble presentert, var en fullt utstyrt sykebil for bruk i nødsituasjoner. Dette pilotprosjektet kalles NESA (Next Generation Emergency Satellite Assistance) og skal settes i gang i Vincenza i Italia. Her vil utrykningspersonell kunne sende informasjon, blant annet røntgenbilder, direkte fra ulykkesstedet til et medisinsk senter.

Ved hjelp av denne informasjonen kan senteret stille en foreløpig diagnose og avgjøre hvor hver enkelt pasient bør transporteres. Dette sparer tid – noe som er helt avgjørende i en nødsituasjon – fordi ambulansen kan dra direkte til et medisinsk senter som er satt i beredskap for situasjonen.

Fremgang og problemer

Telemedisin er et område der teknologien ligger i forkant av evnen og viljen til å ta den i bruk. Målet er en global telemedisintjeneste som sikrer at alle har tilgang til best mulig behandling, uansett hvor de befinner seg.

Satellittkommunikasjon har mange muligheter. I avsides områder, ved nødsituasjoner og om bord i fly og båter er dette den beste, for ikke å si den eneste, muligheten til å overføre informasjon i sanntid. Telemedisin kan også bidra til å jevne ut de digitale skillelinjene ved å gi tilgang til gode helsetjenester og brukes til opplæring av helsepersonell over hele verden.

Men før dette kan gjennomføres, er det en del juridiske, økonomiske, sosiale, tekniske og sikkerhetsmessige aspekter å ta tak i. Selv før et system som dekker hele Europa kan settes i drift, må systemene i ulike land samordnes. Og sist, men ikke minst, må den politiske viljen til å løse probleme være til stede.

På grunnlag av innspill under symposiumet er arbeidsgruppen nå i ferd med å legge siste hånd på rapporten som skal presentere et ESA-program for telemedisin via satellitt for ESA-ledelsen neste år.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.