Viktig soldata-oppdrag til Norge

Solar-B
Solar-B
28 mai 2006

Den japanske romorganisasjonen JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) skal kanskje alt i september skyte opp solforskningssatellitten Solar-B. Norge har fått i oppdrag å lese ned og fordele rådata fra satellitten.

Solar-B skal først og fremst øke forskernes forståelse av opprinnelsen til koronaen, Solens ytre atmosfære, dessuten koblingen mellom den magnetiske strukturen i fotosfæren, Solens overflate, og koronaen. Den er utviklet i et samarbeid mellom Japan, USA og Storbritannia, medfører tre hovedinstrumenter (et stort optisk teleskop, et røntgenteleskop samt et ultrafiolett spektrometer) og skal etter en planlagt oppskytning 23. september i år plasseres i en solsynkron bane. Solar-B er bygget ved Mitsubishi Electric Corporation og veier ca. 900 kg.

ESA fikk ansvaret for nedlesning av hovedmengden rådata fra satellitten og for et europeisk datasenter som skal fordele datamengden. Begge deler er videreført til Norge ved en ca. 8 millioner euros avtale med Norsk Romsenter. Avtalen er foreløpig godkjent av så vel ESA som JAXA, endelig godkjennelse betraktes som en ren formalitet og vil trolig foreligge i løpet av de nærmeste månedene.

Nedlesningen av data skal skje ved Kongsberg Satellite Services´ bakkestasjon på Svalbard, mens datasenteret skal opprettes ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo.

Avtalen på mer enn 60 millioner kroner over seks år er en av de største ESA har gitt norsk industri og forskning: ”Den vil bety meget for norske solforskningsmiljøer siden det skal etableres et knutepunkt for vitenskapelige data på Universitetet i Oslo”, uttaler Frode Berge, statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet.

Prosjektleder for Solar-B oppdraget i Norge er seniorrådgiver Pål Brekke ved Norsk Romsenter.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.