Viktige beslutninger for Europas fremtid i rommet

A view of the meeting room
Fra Rådsmøtet på ministernivå i Paris 27. mai
30 mai 2003

ESA PR 35-2003. Under et ESA Rådsmøte på ministerplan i Paris 27. mai ble det besluttet tiltak for å få Ariane 5 tilbake på skinnene, starte utviklingen av fremtidige bæreraketter i en omorganisert bærerakett-sektor og frigi midler for Den internasjonale romstasjonen. Dessuten styrke båndene mellom ESA og EU, som nå i fellesskap skal realisere Galileo-prosjektet.

Helt konkret besluttet Rådet å støtte Europas kommersielle oppskytningsselskap Arianespace i gjenopptagelsen av standard Ariane 5 produksjonen for å sikre kontinuitet i bærerakett-operasjonene. Samtidig støttet det kvalifiseringen av den nye og kraftigere ECA-versjonen (som kan løfte 10 tonn) ved to oppskytninger i 2004, dessuten tiltak for å redusere produksjonskostnadene ytterligere. For å trygge Europas fortsatte adgang til rommet, vedtok Rådsmøtet et spesielt program som for tidsrommet 2005-2009 tar sikte på å intensivere bruken av Ariane 5.

Arianespace flight 160
Europas garanterte tilgang til rommet vil bli gjenopprettet

Rådet så det nødvendig å omorganisere bærerakett-sektoren ved å etablere et sterkt bånd mellom produksjon og utvikling. Det vedtok dessuten å forberede utviklingen av neste generasjon bæreraketter for derved å bedre Europas konkurransedyktighet, og å støtte internasjonalt samarbeid. Dette samarbeidet, innledningsvis med Russland, omfatter en Arianespace-operasjon av den russiske Sojus-bæreraketten fra Europas oppskytningsbase ved Kourou i Fransk Guiana fra 2006.

ISS October 2002
Rådsmøtet vedtok å frigi den første del av pengene for Den internasjonale romstasjonen

Et annet tema tok for seg Europas bruk av Den internasjonale romstasjonen. Ved det foregående Rådsmøtet på ministerplan, i Edinburgh november 2001, ble deler av midlene øremerket europeisk utnyttelse av romstasjonen holdt tilbake i påvente av en bekreftelse fra USA om at den amerikanske partneren ville stå ved tidligere avtalte forpliktelser. På Rådsmøtet 27. mai i Paris ble det vedtatt å frigi en første del av pengene for å dekke tidskritiske aktiviteter knyttet til tilgjengeligheten av ESA´s ATV (Automated Transfer Vehicle) og ESA´s bakkesegment for Den internasjonale romstasjonen. Tilgjengelighet i tide for ATV vil bidra til å kompensere for en redusert romfergeflåte etter Columbia-ulykken.

Galileo
Galileo, Europas satellittnavigasjon-system

Rådsmøtet tok også opp forholdet mellom ESA og EU. En Resolusjon vedtatt under Edinburgh-møtet gjenspeilte en positiv holdning fra ESA. Siden har temaet vært gjenstand for oppmerksomhet på høyeste politiske plan. I lys av Galileo-vedtaket dagen før uttrykte Rådet et ønske om at forholdet nå ble utdypet og utviklet videre, og oppfordret ESA om å utarbeide – før utgangen av året – en rammeavtale som utgangspunkt for et permanent samarbeid mellom ESA og EU.

Innenfor området romforskning hilste Rådet velkommen beslutningen i ESA´s vitenskapelige programkomité om et nytt oppdrag for Rosetta: Kometsonden skal skytes opp i februar 2004 med en Ariane 5 fra Kourou. Møtet med et nytt kometmål, Churjumov-Gerasimenko, vil finne sted i november 2014.

Ministers meet at ESA Headquarters
Beslutningene som ble truffet er blant de viktigste på flere år

Kostnadene påført ved forsinkelsen har skapt et kontantstrøm-problem for vitenskapsprogrammet, som i øyeblikket har stramme budsjettrammer. Problemet vil nå bli løst av Rådet gjennom godkjennelse av en viss finansiell fleksibilitet i ESA-organisasjonen.

I sin beskrivelse av det samlede resultat fra Rådsmøtet på ministerplan 27. mai sa Edelgard Bulmahn, Rådets leder, at ”beslutningene som ble truffet er blant de viktigste på flere år. ESA-medlemslandene har gitt Ariane-systemet strukturene det trenger for å konkurrere i et meget vanskelig marked. Takket være enigheten om en restrukturering, kan både de som trekker opp politiske retningslinjer og industrien regne med en planleggingsstabilitet i årene som kommer. Ansvarsforhold er klart etablert og prisstabilitet sikret”.

For ytterligere informasjon, kontakt:

ESA Media Relations Service
Tel: +33(0)1.53.69.7155
Fax: +33(0)1.53.69.7690

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.