Satellitbilder kartlägger stormens härjningar

SPOT 5 photographie la surface terrestre
Satelltiten SPOT-5 har fotograferat de stormdrabbade områdena i södra Sverige
28 januari 2005

Satelliterna SPOT-5 och Envisat hjälper de svenska myndigheterna att överblicka omfattningen av skogskadorna i södra Sverige. Skogsstyrelsen har bett sammanslutningen The International Charter for Space and Major Disasters om hjälp med att undersöka läget i skogarna. Genom att jämföra bilder och data från före och efter stormen kan de svenska myndigheterna få en bättre bild av stormens konsekvenser.

Hittills har Skogsstyrelsen bara kunnat göra grova beräkningar av hur stormen har påverkat skogen. Det rör sig om i storleksordningen 75 miljoner kubikmeter skog som har fällts, vilket motsvarar ungefär 150 miljoner träd. Så stora skador kan ge upphov till kostnader på upp emot 17 miljarder kronor.

Nu har de första satellitbilderna från SPOT-5 över skogsområdena bekräftat de första beräkningarna.

"Vi har fått resultat från bilder som SPOT-5 tog i måndags", berättar Anders Persson på IT-enheten på Skogsstyrelsen. "Metria Miljöanalys har gjort en så kallad förändringsanalys och jämfört den nya bilderna med bilder som SPOT-satelliterna tog i somras. Resultaten visar var det har försvunnit skog sedan dess. Vi ser både hyggen och träd som har fällts i stormen, men huvuddelen av förändringarna är en följd av stormen."

Bilderna från SPOT-5 räcker dock inte för att kartlägga stormens skadeverkningar i detalj. Det beror på att ljusförhållandena nu på vintern är så annorlunda jämfört med på sommaren. Bilderna blir mörka eftersom skuggorna blir längre. Dessutom kräver de optiska satellitbilderna att det inte är mulet. Därför hoppas Anders Persson nu att radarbilderna från Envisat ska ge mer information.

"Det ideala skulle vara om vi kan uppskatta omfattningen av stormens verkningar med hjälp av radarinformation. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, håller på att analysera data från ESA:s Envisat. Med den informationen hoppas vi att få en tydligare bild av omfattningen", säger Anders Persson.

Internationell sammanslutning hjälper till

Radarbilder från det europeiska rymdorganet ESA:s miljöövervakningssatellit Envisat kan ge en tydligare bild av hur den svenska skogen har drabbats av stormen

The International Charter for Space and Major Disasters består av flera internationella rymdorganisationer, där till exempel Sverige är medlem. Syftet är att kunna hjälpa medlemsländer med satellitfotografering över till exempel katastrofområden. Sammanslutningen har bland annat fotograferat drabbade områden efter flodvågskatastrofen i Asien.

Skogsstyrelsen och de regionala skogsvårdsstyrelserna arbetar nu vidare med att hantera stormens konsekvenser. Informationen från satelliterna ska läggas samman med informationen från flygfotografering och så kallad linjeflyginventering, då man räknar de fallna träden från flygplan i delar av det drabbade området.

Samtidigt pågår arbetet med att frågorna om till exempel virkeslagring och hur kemikalier ska användas för att ta hand om skogen. Skogsstyrelsen ska också tillsätta en analysgrupp som ska utreda hur skogsbruket bör se ut för att stormar inte ska skörda lika många träd i framtiden. Kanske är blandskog tåligare? Kanske påverkar gallring och avverkning hur känsliga skogarna blir? Det är några av frågorna som analysgruppen ska svara på.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.