ENVISATS første legeundersøkelse av Jorden

Perspektiv sett fra MERIS
28 mars 2002

ENVISAT, Europas største og best utstyrte jordobservasjonssatellitt til nå, har startet opp de ti instrumentene om bord etter den vellykkede oppskytningen natten til 1. mars. Observasjonene av atmosfære, hav, land og is vil etter hvert gjøre oss bedre istand til å overvåke Jordens miljø og klimaendringer.

De første bildene fra Antarktis og Vest-Afrika fra radarinstrumentet ASAR og spektrometeret MERIS er av usedvanlig god kvalitet. Antarktis-bildet har stor aktualitet fordi det viser Larsen B. isbreen etter en dramatisk kalving man mener kan ha sammenheng med økende oppvarming i verdensdelen.

Envisat’s first ASAR image
ASAR ser mot Antarktis

MERIS har oppdaget en fytoplankton-konsentrasjon og målt klorofyll-konsentrasjonen i havet vest for Afrika. Sammen med informasjon om oppadstigende vannmasser er slike bilder viktig for forvaltningen av fiskeressursene.

Mauritanian Upwelling - MERIS - 22 March 2002
Plankton langs vestkysten av Afrika

Sammen med data fra andre ENVISAT-instrumenter kan MERIS dessuten gi nøyaktige målinger av havets overflatetemperatur og således øke forståelsen for samspillet mellom vind, temperatur og fytoplankton-vekst.

The Casamance region of Senegal
MERIS bilde av Casamance regionen i Senegal

ENVISAT har en masse på 8 tonn, er stor som en buss og går i en 800 km høy polar bane. Satellitten er konstruert for en levetid på 5 år. Mer informasjon og høyoppløsningsbilder er tilgjengelig på ESA Web Portal, http://www.esa.int/envisat/ Prosjektinformasjon kan finnes på ENVISAT Web-siden, http://envisat.esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.