Rommet har topprioritet for Europa

Inne i Europaparlamentet
16 november 2011

Politikere, romorganisasjoner, romindustri, satellitteiere og andre romaktører møttes i Europaparlamentet i Brüssel 8.-9. november 2011 for EUs 4. konferanse om Europas fremtid i rommet.

Konferansen fokuserte på fordelene og godene som rommet gir til det europeiske samfunnet og bekreftet at rommet står høyt på den politiske agendaen.

Todelt tilnærming for Europas romaktiviteter

Herman van Rompuy, president i Europarådet, la vekt på hvor viktig Europas nye globale navigasjonssystem, Galileo, og miljøovervåkingsprogrammet GMES (Monitoring for Environment and Security) er for Europa. Van Rompuy mente også at en todelt tilnærming passer best for europeisk politikk og satsing på rommet:

ESA og de nasjonale romorganisasjonene bør ta seg av forskning, utvikling og implementering av romprogrammene, og sørge for finansiering, reglement og samarbeid med romindustrien.

Den videre operasjonelle bruken av satsingene i rommet bør utføres innen EUs rammeverk. Dette vil føre til vekst innen Europas romindustri og til at selskaper i alle EU og ESAs medlemsland kan utvikle nye tjenester og applikasjoner.

Europa ønsker å bli verdensledende i rommet

ESAs utstilling foran Europaparlementet

José Manuel Barroso, president i Europakommisjonen, sa at med oppskytingen av de to første Galileo-satellittene den 21. oktober i år, tok Europa et viktig skritt for å sørge for konkurransedyktigheten til europeisk industri og for europeisk uavhengighet innen romteknologi.

Barroso bekreftet også at rommet er en nøkkelkomponent i Europas planer frem mot 2020. Han vektla viktigheten av Galileo og GMES som flaggskip for EUs investeringer i rommet.

7,9 milliarder Euro er satt av til Galileo-programmet i EUs finansielle rammeverk for 2014-2020. I tillegg vil EU-kommisjonen snart gi en offisiell uttalelse om GMES, som trenger 5,8 milliarder Euro.

Barroso avsluttet med å forsikre om at EU har ambisjoner om å bli verdensledende i rommet.

Europa - et forbilde i rommet

Jean-Jacques Dordain, ESAs generaldirektør, uttalte at også romsektoren er berørt av den økonomiske krisen, men minnet om at romsektor er en sektor der det meste av industrien foregår i Europa. Videre omfatter den kunnskap, teknologi og konkurranse, og er en av de få sektorene der overgangen mellom kunnskap til tjenester er både systematisk og rask.

Rommet er også en av de få sektorene der Europa er både verdensledende og et forbilde for andre. Europa leder i det kommersielle rommarkedet, innen teknologi og levering av tjenester. I tillegg er Europa et forbilde for hvordan rommet kan brukes til det gode for alle innbyggerne i Europa og i resten av verden, samt en stødig partner i internasjonalt samarbeid.

Ikke drevet av sikkerhet og forsvar

Dordain sa også at i motsetning til andre ledende romnasjoner, er Europas aktiviteter i rommet ikke drevet av hensyn til sikkerhet og forsvar. Han berømmet at Polens regjering tok opp dette emnet under dets nåværende presidentskap i EU.

I tillegg påpekte Dordain hvor viktig det er at både GMES og Galileo er med i EUs finansielle rammeverk for 2014-2020, fordi disse programmene ikke bare er romprogrammer, men tjenester for alle Europas innbyggere.

Foran ESAs ministermøte i 2012 ønsker Dordain en større innsats for å sørge for at både Galileo og GMES blir instrumenter for et Europa som spiller en enda viktigere rolle i rommet enn i dag.

Rompolitikken skal komme innbyggerne til gode

Antonio Tajani, visepresident i Europakommisjonen, ansvarlig for industri and entreprenørskap, la vekt på den politiske betydningen av oppskytingen av Galileo og at det er nødvendig å respektere alle deadlines og redusere kostnader ytterligere.

Hovedformålet for den europeiske rompolitikken er at den skal komme innbyggerne i Europa til gode.

Tajani anså romsektoren som ”hjertet i den tredje industrielle revolusjonen”. Romindustrien og de tusenvis av små og mellomstore bedriftene som bidrar til sektoren gir økonomiske fordeler til det europeiske markedet. Men deres aktiviteter må også føre til håndfaste samfunnsmessige fordeler.

Han vektla derfor betydningen av at rompolitikken skal være et instrument for konkurransedyktighet og innovasjon. Tajani bekreftet at han arbeider med å sørge for den finansielle støtten som trengs for at Europa fortsatt skal være en nøkkelspiller på det globale markedet.

Regnbue og satellitt over Europaparlamentet

Under konferansen lyste en stor regnbue og en satellitt i naturlig skala opp inngangen til Europaparlamentet.

Regnbuen var en av flere kunstinstallasjoner i Brüssel som feirer Polens nåværende presidentskap i EU.

Modellen av ESAs issatellitt CryoSat viser hvor viktig rommet er for at vi skal kunne forstå dagens og fremtidens klimaendringer.

De sentrale beslutningene om Europas fremtidige aktiviteter i rommet blir tatt på ESAs ministermøte i EU i november 2012.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.