Seminar om satellittdata til landanvendelser

5 mai 2003

Statens kartverk/Norsk satelittdataarkiv og Norsk Romsenter har gått sammen om å arrangere et jordobservasjonsseminar ved Arendal 20. og 21. mai.

Hensikten med seminaret er å informere om status for anvendelse av jordobservasjon på landsiden, behovet for datagrunnlag, introdusere jordobservasjon for nye brukere og skaffe et bedre grunnlag for å vurdere satellittdataarkivets videre satsning.

Av temaer som blir tatt opp kan nevnes ”Norge Digitalt” – jordobservasjon i miljøforvaltningen, Nasjonale prioriteringer innen jordobservasjon og europeisk samarbeid, Norsk satellittdataarkiv, Brukerbehov for satellittdata. Kommunedekkende satellittbildekart i Geovekst, Norge i bilder, Fargekoding og 3D visualisering, Digitale flyfotoopptak, Arealdekkeprosjektet, Bruk av satellittdata i DN/SatNat., NIJOS´ arbeid med bruk av satellittdata, Lokalisering av kulturminner ved hjelp av satellittdata, Satellittdata til bruk i geologi, Kartlegging av fjellområder i Sør-Norge, Jordobservasjon i kyst- og vannområder, Bruk av satellittdata i NVE og Behov for satellittdata innenfor forskning og utvikling.

Foredragsholderne er blant de fremste på sine områder i Norge, og det er satt av tid til spørsmål/diskusjoner.

Seminaret holdes i Longum Park teknologi- og konferansesenter ved Arendal. Det er gratis, men deltagerne må selv dekke reise og opphold (inklusive måltider). Påmelding innen 12. mai til:

Hans Rønning, telefon 37035602/e-mail: hans.ronning@statkart.no
Ivar Jansen, telefon 37035607/e-mail: janiva@statkart.no
eller
Stig Sevenius, telefon 37035615/e-mail: sevsti@statkart.no

Norsk Romsenter har vanligvis arrangert et årlig jordobservasjonsseminar om høsten. Så også i år, med vekt på kyst og marine anvendelser av SAR-data. Dette seminaret skal holdes på Svalbard i tidsrommet 8. til 12. september. Mer informasjon vil bli gitt senere.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.