Ökad säkerhet vid de olympiska spelen tack vare satellitnavigation

New 2004 Olympic stadium, Athens
Den nya stadion för 2004 års olympiska spel i Aten
30 juli 2004

Säkerheten vid de olympiska spelen har stärkts tack vare ESA:s nya satellitnavigations system, EGNOS (Geostationary Navigation Overlay Service).

Systemet har nyligen prövats i Aten med omnejd. De olika projekten har visar att med hjälp av EGNOS kan säkerheten ökas i samband med storskaliga evenemang.

EGNOS har testats under flera olika förhållanden liknande de som kommer att råda under de olympiska spelen. EGNOS är Europas första steg mot satellitnavigation och föregår därmed Galileo. Projektet, som går under namnet Instant Olympic, lanserades av EU:s femte ramprogram. Företaget Galileo Joint Undertaking står för den tekniska samordningen.

Flera små- och medelstora företag deltar i projektet, bland annat det italienska företaget Next och det grekiska företaget Algosystems. Projektet erbjuder en rörlig informationsservice baserad på konceptet infomobility, som tillämpas för att garantera säkerhet med hjälp av globala satellitnavigationsterminaler. Målsättningen är att kunna tillgodose säkerhetsbehov vid tillfällen som 2004 års olympiska spel i Grekland.

Guard on duty near Olympic stadium with special handheld device
Vakt med en särskild handhållen säkerhetsapparatur i närheten av olympiska stadion

Det första försöksprojektet, som nu pågår i Aten, går ut på att förvalta ett säkerhetsbolag. Vakterna är utrustade med en personlig digital assisten (PDA) så att de vid behov kan larma säkerhetscentralen. Där kan man sedan omedelbart fatta beslut om vilka åtgärder som bör vidtas. När personalen på säkerhetscentralen vet exakt var vakterna befinner sig och får information om den rådande situationen i realtid med bilder och ljud, kan de lättare fatta lämpliga beslut.

Om man till exempel vet var de olika radiobilarna befinner sig kan man välja att skicka den bil som befinner sig närmast problemsituationen och därmed spara tid.

Boat used for demonstration offshore of Athens
Båtar som används för demonstration längs Atens kust

Ett annat försöksprojekt är att organisera en flotta fritidsbåtar. Båtarna, som seglar längs Atens kust, är utrustade med vattentät, handhållen apparatur. Tack vare denna kan man göra dataöverföringar och lokalisera övrig båttrafik.

Waterproof handheld device giving position and data transfer
Vattentät, handhållen apparatur som anger exakt position och gör dataöverföring

Om det uppstår problem kan de som befinner sig på vattnet snabbt underrätta båtägarna längs kusten. De kan få en god uppfattning om av vad som händer med hjälp av de bilder som skickas från båtarna. Även skador på båtarna kan påvisas. Tekniken underlättar även för seglare som inte kan orientera sig på grund av dåligt väder, eftersom övrig trafik på vattnet är synlig med hjälp av EGNOS.

Svar på nödsignaler kan i många fall bli betydligt mer effektiva tack vare EGNOS. I ett mer specifikt sammanhang som de olympiska spelen kommer EGNOS att kunna erbjuda nya tjänster och förbättra den allmänna säkerheten.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.