Første kart av hele isens bevegelse i Antarktis

Antarctic ice sheet velocity
Det nye kartet over isen i Antarktis
23 august 2011

Et stort nettverk av isbreer beveger isen i Antarktis. Det viser satellittdata og ny forskning etter Det internasjonale polaråret. Disse resultatene vil være kritiske for å forstå hevingen av verdens havnivå.

Det internasjonale polaråret (IPY) fant sted i 2007 og 2008. Mer enn 60 land deltok, deriblant Norge. Polaråret førte til mye forskning og har gitt en mengde ny informasjon om polområdene. Disse dataene vil kunne si mye om samspillet mellom polområdene og verdens klima.

Romorganisasjoner over hele verden slo seg sammen og koordinerte ulike satellitter for å optimalisere data fra satellittene. Dette spilte en nøkkelrolle for forskningen under Polaråret.

Nå har milliarder av datapunkter blitt satt sammen til det første kartet over isens bevegelse i hele Antarktis. Dataene kommer fra radarsatellitter som ESAs Envisat, den canadiske romorgansasajonen CSAs Radarsat og den japanske romorganisasjonen JAXAs ALOS.

Enorme elver av is

Video av isens bevegelse i Antarktis

Før Polaråret fantes det lite data om den østlige delen av Antarktis, som utgjør til sammen 77 prosent av hele kontinentet. Kartlegging av deler av det sentrale Antarktis manglet også, på grunn av observasjonsmetodene som ble brukt.

Derfor programmerte CSA, JAXA og ESA radarsatellittene sine til å fokusere på ”hullene” i kartet over Antarktis. Forskerne kunne dermed kartlegge bevegelsen til isen i hele Antarktis for aller første gang. Kartet ble laget av forskere ved University of California Irvine og NASAs Jet Propulsion Laboratory. Det viser ikke bare de store isbreene, men også de mindre breene som fører is inn til dem, som frosne elver.

Fra luften ser Antarktis øde ut, med en tykk og ubevegelig iskappe. Men det nye kartet gir et helt annet bilde. Hundrevis av elveliknende strømmer fører isen fra det sentrale Antarktis ut til havet.

Vil redefinere isforskningen

De nye forskningsresultatene vil redefinere forståelsen av dynamikken til iskappen i Antarktis, og er publisert i det prestisjetunge vitenskapelige tidsskriftet Science.

-Det er som å se et kart av verdens havstrømmer for aller første gang, vi ser enorme elver av is fra hjertet av Antarktis som ikke har blitt beskrevet tidligere, sier førsteforfatter av artikkelen, Eric Rignot, til ESA.

Ifølge Rignot ble forskningsgruppen svært overrasket da hele bildet endelig ble satt sammen. For eksempel så de en ny kam som deler den 14 millioner kvadratkilometer store landmassen. De fant også isformasjoner som beveger seg 250 meter i året over enorme vidder som strekker seg ned til havet. Det har ikke blitt vist i tidligere modeller av isens bevegelse i Antarktis.

Trenger internasjonal innsats

Pine Island og Thwaites Glaciers tatt av Envisat

-Å forstå og tallfeste effekten av isen i Antarktis på havnivået, er en global forskningsbragd som vil kreve mer enn ressursene til ett enkelt land eller romorganisasjon, sier Mark Drinkwater ved ESA.

Det nye iskartet er et av de vitenskapelige høydepunktene etter den internasjonale satellittkoordineringen under Polaråret.

-Ved hjelp av den nye informasjonen kan forskerne nå lage bedre og mer nøyaktige modeller av isens bevegelse i Antarktis, og redusere usikkerheten omkring effekten av klimaendringene på verdens havnivå, avslutter Drinkwater.

Norske forskere, blant annet ved Norsk Polarinstitutt og ved Nansensenteret i Bergen, bruker satellittdata fra ESA i sin forskning på is og snø i polområdene.

For mer informasjon om Polaråret og det nye iskartet, se menyen til høyre.

For å lese mer om den norske forskningen under Polaråret, gå til: http://ipy.no

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.