ESA title
Agency

Polska Strategia Kosmiczna

8171 views 10 likes
ESA / Space in Member States / Poland

Sektor kosmiczny jest jednym z najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie obszarów, mającym coraz większe znaczenie dla gospodarki europejskiej i światowej. Wspieranie m.in. tej branży jest jednym z ważnych elementów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Długofalowe kierunki rozwoju branży kosmicznej zostały wskazane w Polskiej Strategii Kosmicznej, przyjętej przez Radę Ministrów. Dokument został opublikowany w Monitorze Polskim 17 lutego 2017 r. Polska Strategia Kosmiczna obejmuje horyzont lat 2017-2030. Za koordynację działań i nadzór nad jej realizacją odpowiada Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Polska Strategia Kosmiczna elementem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Podstawowym założeniem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest stworzenie nowego modelu rozwoju polskiej gospodarki, opartego w większym stopniu na wiedzy, innowacjach i postępie technologicznym niż na niskich kosztach produkcji. Jedną z branż, która obecnie ma w Polsce charakter niszowy, ale która może przyczynić się do osiągnięcia tego celu jest sektor kosmiczny.

Kluczowe zalety polskiego sektora kosmicznego:

  • budowanie stabilnej współpracy pomiędzy nauką i przemysłem,

 

  • rozwijanie innowacyjnych technologii,

 

  • stymulowanie kontaktów i współpracy zagranicznej.

Tworzone na potrzeby misji kosmicznych nowoczesne technologie znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. Działalność kosmiczna wspiera bliską współpracę pomiędzy nauką, sektorem badawczo-rozwojowym i przemysłem, tym samym przyczyniając się do wzrostu innowacyjności w gospodarce. Sektor kosmiczny stymuluje również rozwój nowych materiałów i technologii, wprowadza nowe formy organizacji pracy i kontroli jakości. Opracowywane na potrzeby misji kosmicznych urządzenia muszą być niezawodne, odporne na ekstremalne warunki, lekkie i energooszczędne. Te wszystkie zalety technologii kosmicznych sprawiają, że bardzo łatwo mogą być wykorzystywane w innych sektorach gospodarki.

Co chcemy osiągnąć:

Wdrożenie wieloletniej Polskiej Strategii Kosmicznej sprawi, że w roku 2030:

  • Polski sektor kosmiczny będzie zdolny do skutecznego konkurowania na rynku europejskim, a jego obroty wyniosą co najmniej 3% ogólnych obrotów tego rynku;

 

  • Polska administracja publiczna będzie wykorzystywać dane satelitarne dla szybszej i skuteczniejszej realizacji swoich zadań, a krajowe przedsiębiorstwa będą w stanie w pełni zaspokoić popyt wewnętrzny na tego typu usługi oraz eksportować je na inne rynki;

 

  • Polska będzie posiadała dostęp do infrastruktury satelitarnej umożliwiającej zaspokojenie jej potrzeb, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności.

 

Zaaprobowany przez Rząd RP tekst Polskiej Strategii Kosmicznej jest dostępny  w internecie.

Kto prowadzi sprawy kosmiczne w Polsce?

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

jest koordynatorem działań w obszarze polskiej polityki kosmicznej, reprezentuje Polskę w Europejskiej Agencji Kosmicznej i w instytucjach Unii Europejskiej.

www.mpit.gov.pl +48 (22) 693 56 06

Najważniejsze decyzje wpływające na rozwój polskiego sektora kosmicznego podejmuje Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce powołany w listopadzie 2012 r. przez Prezesa Rady Ministrów. Przewodniczącą Zespołu jest Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii. Zespół koordynuje działania administracji rządowej w obszarze działalności kosmicznej i podejmuje kluczowe decyzje, w tym o charakterze finansowym. W skład Zespołu wchodzą sekretarze i podsekretarze stanu z resortów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Cyfryzacji, Edukacji Narodowej, Finansów, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Obrony Narodowej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Spraw Zagranicznych, Środowiska, Infrastruktury i Budownictwa, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Energii. Członkami Zespołu są  również prezesi Polskiej Agencji Kosmicznej, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w zakresie zadań którego znajdują się sprawy wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju sektora kosmicznego. 

Polska Agencja Kosmiczna POLSA - realizuje ustawowo określone zadania w zakresie wspierania polskiego przemysłu kosmicznego poprzez łączenie świata biznesu i nauki oraz świadczenie pomocy rodzimym przedsiębiorcom w pozyskiwaniu funduszy z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Ważnym aspektem działań Agencji jest działanie na rzecz rozwoju technik satelitarnych, znajdujących zastosowanie na co dzień w naszym życiu w komunikacji, nawigacji, monitoringu środowiska czy prognozowaniu pogody. W ramach realizacji Polskiej Strategii Kosmicznej POLSA opracuję i będzie wdrażać, w porozumieniu z zaineresowanymi podmiotami, Krajowy Program Kosmiczny.

 

http://www.polsa.gov.pl , +48 58 500 87 60 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. - ARP przygotowała i wdraża dedykowany program wsparcia sektora technologii kosmicznych. Charakter programu związany jest z całościowym spojrzeniem ARP na inwestycje w przemysł kosmiczny: nie tylko w kontekście sektora kosmicznego czy eksploracji kosmosu, ale również jak na źródło innowacji i zastosowań rozprzestrzeniających się w innych dziedzinach gospodarki. ARP w trakcie realizacji kompleksowego programu wsparcia sektora technologii kosmicznych w Polsce będzie się kierować podejściem biznesowym, traktując m.in. wsparcie rozwoju kadr, start-upów oraz działania marketingowe jako niezbędny element inwestycji. Więcej informacji na stronie
https://www.arp.pl/wsparcie-innowacji/programy-wsparcia, +48 22 695 36 22 

Zespół Parlamentarny ds. Przestrzeni Kosmicznej - podejmuje działania legislacyjne na poziomie Sejmu i Senatu związane z działalnością kosmiczną. Przedstawiciel Zespołu Parlamentarnego pełni funkcję polskiego delegata do Europejskiej Międzyparlamentarnej Konferencji ds. Przestrzeni Kosmicznej (EISC). W 2012 roku Zespół był gospodarzem
i organizatorem Konferencji EISC w Polsce.

http://www.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/deleginna?OpenAgent&42&PL, +48 (22) 694 15 47

Related Links