Sofistikerat rymdväderverktyg från ESA under utveckling

SEISOP: Tracking space weather data
2 februari 2007

Om en satellit stöter på energirika partiklar eller andra rymdväderfenomen kan elektroniken ombord störas, vetenskapliga instrument kan skadas och i mycket sällsynta fall kan hela farkosten förloras. Ett sofistikerat verktyg som nu utvecklas vid ESOC utlovar effektiv övervakning och prognostisering av vädret i rymden.

Solaktivitet påverkar hela solsystemet på flera sätt, t.ex. genom att bilda strömmar med snabba, energirika partiklar och genom plötsliga skurar av skadlig röntgenstrålning i samband med soleruptioner. Energirik kosmisk strålning från andra platser i galaxen når också in i vårt solsystem. Dessa fenomen är några av de viktigaste orsakerna till att rymdfarkoster och deras känsliga vetenskapliga instrument åldras och beter sig onormalt.

Large solar flare, 13 December 2006

Men sedan början av 2005 har SEISOP (Space Environment Information System for Operations), ett verktyg för övervakning och prognostisering av rymdväder under utveckling vid ESAs Space Operations Centre, framgångsrikt försett Integral, ESAs farkost för observationer av gammastrålning, med rapporter om rymdvädret i nästan realtid.

SEISOP har utvecklats i samarbete med ESAs Space Weather Applications Pilot Project, med bidrag från Portuguese Task Force vid ESA, och består av en databas med hälsojournaler över rymdfarkoster och världsomspännande rymdväderobservationer, detta i kombination med sofistikerade mjukvaruapplikationer som tillhandahåller rapporter, varningar, prognoser och historik för Integrals markkontroll.

"Vädret i rymden påverkar rymdfarkoster på många sätt. Det kan inträffa slumpmässiga förluster av data, förändringar i bandynamiken och reducerad kvalitet på vetenskapliga data. Uppdateringar i realtid är därför viktiga för att avgöra hur länge instrument skall vara avstängda under riskfyllda perioder", säger Alessandro Donati, chef för ESOCs Advanced Mission Concepts and Technologies.

En del av informationen om rymdvädret samlas in av satelliter från ESA, NASA och NOAA (US National Oceanic & Atmospheric Administration) medan andra observationer kommer från ett stort antal markbaserade institut och organ. SEISOP är medlem av SWENET (Space Weather European Network).

SEISOP gör det möjligt för markkontrollen att förutse när man bör stänga av instrument såsom stjärnföljare, ställa system i "säkert läge" eller vidta andra åtgärder för att skydda känslig elektronik och vetenskapliga sensorer ombord.

Medan vissa instrument kan stänga av automatiskt under farliga perioder har inte alla instrument denna funktion, och att återställa ett instrument i drift efter en automatisk avstängning är tidsödande. Dessutom har det hittills varit svårt att veta när strålningen har minskat till en säker nivå när t.ex. en soleruption har ägt rum.

Under 2007 går SEISOP in i det operativa utvecklingsskedet med målsättning att förse alla ESA-uppdrag med samma vitala uppdateringar av rymdvädret. "Vi planerar att påbörja arbetet med att skapa den slutgiltiga operativa versionen under 2007. SEISOP kan potentiellt tillhandahålla varningstjänster inte bara inom ESA utan även för rymdorganisationer över hela världen eftersom vädret i rymden kan påverka alla rymdfarkoster", säger Alessandro Donati.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.